Image

DANAK er det nationale akkrediteringsorgan i Danmark, udpeget af Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervsministeriet. DANAK er ansvarlig for akkreditering af laboratorier og for akkreditering af certificeringsorganer og inspektionsorganer.

Iht. bekendtgørelsen skal alle beholdere hvor liter gange bar overstiger 1000 kontroleres,
både ved ny opsætning eller flytning.
 
Her ud over skal alle beholdere normalt kontroleres hvert 2. år,
henholdvis udvendig og indvendig. (der er dog undtagelser...)
 
Vi samarbejder med et af Danaks godkendte akkrediterede firmaer.
 
Vi servicerer beholdere og klargør dem for inspektion, samt salg af nye beholdere.

 Trykbærende udstyr – Trykluftbeholdere

Trykluftbeholdere, der anvendes i forbindelse med trykluftanlæg, er omfattet af
begrebet trykbærende udstyr, når trykket er over 0,5 bars overtryk, og der sam
tidigt er et produkttal over 1000 (Produkttal er beholderindstillingstryk p[bar]
gange beholdervolumen V [liter]).
 
Trykluftbeholdere med produkttal over 1000, som fx er monteret på transportable
kompressorer, er også omfattet.
 
Eftersyn (periodisk undersøgelse)
Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse sikres, at trykbærende udstyr
og enheder til stadighed under anvendelse holdes i forsvarlig stand. Leverandø
rens anvisninger skal følges, medmindre andet er foreskrevet i arbejdsmiljølovgiv-
ningens regler.
Eftersyn og kontrol, også kaldet ”periodiske undersøgelse”, skal udføres:
  • Eftersyn minimum hver 2. år (24 måneder).
  • Besigtigelse indvendig og udvendig minimum hvert 4. år (48 måneder).
  • Efter nyopstilling, ombygning, væsentlig reparation eller flytning.
 
Eftersyn og kontrol skal foretages af:
En virksomhed, der er et bemyndiget organ eller et godkendt organ (en virk
somhed, der er blevet akkrediteret af DANAK eller af et tilsvarende akkredite-
ringsorgan efter standarden DS/EN ISO/IEC 17020:2005).